Sự Kiện

Quà Mốc Nạp Tuần

Quay lại

Thân chào các hảo hữu ,

 

Võ Lâm Tiên Linh luôn tổ chức những hoạt động đua Top dành cho tất cả người chơi trên toàn mấy chủ . Đại hiệp nào xuất xắc đầu tiên sẽ có những phần thưởng phong phú và đa dạng .

 Chi Tiết Phần Thưởng ; Gồm các gói Quà Mốc Nạp có giá trị từ 50.000Vnđ đến 6.000.000 Vnđ . Mốc nạp càng cao giá trị và số lượng phần quà càng nhiều

Cụ thể :

< Quà Mốc Nạp 50.000 Vnđ>

2 Trang Tuyệt Học     + 2 Quyển Tuyệt Học        + 2 Rương Chọn Đá Hồn Lv4        + 20 Huyền Tinh 

2.000 Kim Ngân Bảo     + 10 Mã Bài        + 10 Hoà Thị Bích       + 1 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực    + 10 Tuỳ Hầu Châu 

 

< Quà Mốc Nạp 75.000 Vnđ>

10 Kim Tằm Ti    + 10 Ly Vân Ti       + 5.000 Nguyệt Ảnh Thạch

 

< Quà Mốc Nạp 100.000 Vnđ>

2 Trang Tuyệt Học        + 2 Quyển Tuyệt Học         + 2 Rương Chọn Đá Hồn Lv5      + 30 Huyền Tinh 

4.000 Kim Nguyên Bảo     + 10 Mã Bài        + 10 Hoà Thị Bích       + 1 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực    + 10 Tuỳ Hầu Châu  

 

< Quà Mốc Nạp 150.000 Vnđ>

15 Kim Tằm Ti     + 15 Ly Vân Ti       + 10.000 Nguyệt Ảnh Thạch

 

< Quà Mốc Nạp 200.000 Vnđ>

+ 2 Trang Tuyệt Học     + 2 Quyển Tuyệt Học        + 2 Rương Chọn Đá Hồn Lv4       + 2 Rương Chọn Đá Hồn Lv5     + 40 Huyền Tinh 

6.000 Kim Nguyên Bảo     + 20 Mã Bài        + 20 Hoà Thị Bích       + 2 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực    + 10 Tuỳ Hầu Châu  

 

< Quà Mốc Nạp 300.000 Vnđ>

30 Kim Tằm Ti     + 30 Ly Vân Ti       + 15.000 Nguyệt Ảnh Thạch

 

< Quà Mốc Nạp 500.000 Vnđ>

2 Trang Tuyệt Học          + 2 Quyển Tuyệt Học        + 4 Rương Chọn Đá Hồn Lv4        + 4 Rương Chọn Đá Hồn Lv5       + 1 Rương NGân Sức    

10.000 Kim Nguyên Bảo     + 20 Mã Bài                       + 20 Hoà Thị Bích       + 3 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực    + 20 Tuỳ Hầu Châu  

+ 1 Bảo Rương Hồn Khí     + 1 [Hiếm] Phôi Đá Ngũ Hành    + 50 Huyền Tinh   + 1 Hoàng-Chú Tạo Đồ Phổ  

+ 1 Hộp Chọn Đồng Hành SSS – Hợp Thành Lệnh    + 1 Rương Chọn Đá Hồn VIP

 

< Quà Mốc Nạp 600.000 Vnđ>

60 Kim Tằm Ti     + 60 Ly Vân Ti       + 30.000 Nguyệt Ảnh Thạch

 

< Quà Mốc Nạp 1.000.000 Vnđ>

4 Trang Tuyệt Học            + 4 Quyển Tuyệt Học        + 8 Rương Chọn Đá Hồn Lv4        + 4 Rương Chọn Đá Hồn Lv5         20.000 Kim Nguyên Bảo    

 + 30 Mã Bài                          + 20 Hoà Thị Bích       + 4 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực      + 20 Tuỳ Hầu Châu  

+ 1 Rương Hồn Khí               + 1 Phôi Đá Ngũ Hành     + 4 Tinh Thạch            +  2 Lệnh Bài boss                  + 60 Huyền Tinh                     

 + 1 Chú Tạo Đồ Phổ           + 1 Danh Hiệu Đại Gia (7 ngày)     + 1 Hộp Chọn Đồng Hành SSS – Hợp Thành Lệnh    + 1 Rương Chọn Đá Hồn VIP

 

< Quà Mốc Nạp 1.200.000 Vnđ>

120 Kim Tằm Ti     + 120 Ly Vân Ti       + 60.000 Nguyệt Ảnh Thạch

 

< Quà Mốc Nạp 1.500.000 Vnđ>

2 Trang Tuyệt Học            + 2 Quyển Tuyệt Học      + 2 Rương Chọn Đá Hồn Lv4        + 2 Rương Chọn Đá Hồn Lv5          + 2 Rương Ngân Sức   

15.000 Kim Nguyên Bảo      + 15 Mã Bài                     + 15 Hoà Thị Bích       + 1 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực      + 15 Tuỳ Hầu Châu  

+ 1 Rương Chọn Đá Hồn VIP                + 1 Hoàng-Chú Tạo Đồ Phổ       +  2 Lệnh Bài boss      + 40 Huyền Tinh 

 

< Quà Mốc Nạp 1.800.000 Vnđ>

180 Kim Tằm Ti     + 180 Ly Vân Ti       + 90.000 Nguyệt Ảnh Thạch

 

< Quà Mốc Nạp 2.000.000 Vnđ>

3 Trang Tuyệt Học            + 3 Quyển Tuyệt Học         + 6 Rương Chọn Đá Hồn Lv4        + 6 Rương Chọn Đá Hồn Lv5       20.000 Kim Nguyên Bảo      

+ 20 Mã Bài                       + 15 Hoà Thị Bích        + 1 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực      + 15 Tuỳ Hầu Châu  

+ 2 Rương Chọn Đá Hồn VIP                + 1 Hoàng-Chú Tạo Đồ Phổ          +  2 Lệnh Bài boss                  + 50 Huyền Tinh 

 

< Quà Mốc Nạp 2.500.000 Vnđ>

4 Trang Tuyệt Học            + 4 Quyển Tuyệt Học      + 8 Rương Chọn Đá Hồn Lv4       + 8 Rương Chọn Đá Hồn Lv5        + 3 Rương Ngân Sức   

25.000 Kim Nguyên Bảo      + 30 Mã Bài                      + 20 Hoà Thị Bích       + 7 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực      + 20 Tuỳ Hầu Châu  

+ 5 Rương Chọn Đá Hồn VIP              + 1 Hoàng-Chú Tạo Đồ Phổ        + 2 Tinh Thạch            +  15 Lệnh Bài boss                  + 60 Huyền Tinh       

 

< Quà Mốc Nạp 3.000.000 Vnđ>

5 Trang Tuyệt Học            + 5 Quyển Tuyệt Học         + 10 Rương Chọn Đá Hồn Lv4     + 10 Rương Chọn Đá Hồn Lv5      30.000 Kim Nguyên Bảo     

+ 100 Mã Bài                       + 20 Hoà Thị Bích       + 4 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực      + 20 Tuỳ Hầu Châu     + 5.000 Tiên Linh Thần Thạch

+ 3 Rương Chọn Đá Hồn VIP              + 5 Hoàng-Chú Tạo Đồ Phổ           + 2 Tinh Thạch            +  20 Lệnh Bài boss                  + 70 Huyền Tinh   

+ 1 Hộp Chọn Đồng Hành SSS – Hợp Thành Lệnh              + 1 Bảo Rương Hồn Khí             + 10.000 Linh Khí            +  1 Võ Lâm Thạch      

 

< Quà Mốc Nạp 4.000.000 Vnđ>

7 Trang Tuyệt Học                 + 7 Quyển Tuyệt Học                     + 16 Rương Chọn Đá Hồn Lv4         + 16 Rương Chọn Đá Hồn Lv5                  

80.000 Kim Nguyên Bảo       + 1 [Hiếm] Phôi Đá Ngũ Hành       + 15.000 Linh Khí                             + 5 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực       

+ 4 Rương Chọn Đá Hồn VIP   + 1 Bảo Rương Hồn Khí                + 5 Tinh Thạch                                  +  6 Lệnh Bài boss                  

 + 2 Hoàng-Chú Tạo Đồ Phổ    + 5000 Tiên Linh Thần Thạch        + 1 Hộp Chọn Đồng Hành SSS – Hợp Thành Lệnh    

+ 1 Võ Lâm Thạch                     + 100 Huyền Tinh                           + 20 Tuỳ Hầu Châu                            + 4 Rương Ngân Sức   

 

< Quà Mốc Nạp 5.000.000 Vnđ>

10 Trang Tuyệt Học                 + 10 Quyển Tuyệt Học                    + 20 Rương Chọn Đá Hồn Lv4        + 20 Rương Chọn Đá Hồn Lv5                       

100.000 Kim Nguyên Bảo        + 1 [Hiếm] Phôi Đá Ngũ Hành       + 25.000 Linh Khí                             + 5 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực     

+ 5 Rương Chọn Đá Hồn VIP      + 4 Hoàng-Chú Tạo Đồ Phổ           + 10 Tinh Thạch                                +  8 Lệnh Bài boss                                        

+ 2 Bảo Rương Hồn Khí              + 10.000 Tiên Linh Thần Thạch     + 1 Hộp Chọn Đồng Hành SSS – Hợp Thành Lệnh    + 1 Võ Lâm Thạch

+ 5 Rương Ngân Sức                   + 25 Tuỳ Hầu Châu                         + 100 Huyền Tinh                              +1 Hộp chọn Hình Đại Diện Hiệu Ứng

 

< Quà Mốc Nạp 6.000.000 Vnđ>

12 Trang Tuyệt Học                      + 12 Quyển Tuyệt Học                   + 24 Rương Chọn Đá Hồn Lv4       + 24 Rương Chọn Đá Hồn Lv5         

120.000 Kim Nguyên Bảo            + 2 [Hiếm] Phôi Đá Ngũ Hành       + 30.000 Linh Khí                             + 5 Rương Nội Đơn Ngẫu Nhiên – Cực         

+ 6 Rương Chọn Đá Hồn VIP          + 3 Rương Hồn Khí                        + 15 Tinh Thạch                               +  10 Lệnh Bài boss       + 30 Tuỳ Hầu Châu  

 + 6 Hoàng-Chú Tạo Đồ Phổ           + 15.000 Tiên Linh Thần Thạch    + 1 Hộp Chọn Vũ Khí Bổn Mạng SSS     + 6 Rương Ngân Sức   + Danh Hiệu – Vàng Ngọc Đầy Ắp (30 Ngày)

 

 

 

 

Và nhiều phần Quà hấp dẫn khác đang chờ bạn khám phá .

 

Cách Thức Nhận Thưởng ; Người chơi liên hệ Fanpage Võ Lâm Tiên Linh để nhận phần quà . Quà sẽ được gửi tới mục Thư của game .

Nhiều người tham gia tích cực hoạt động , đó là niềm vinh hạnh của Võ Lâm Tiên Linh chúng tôi !

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, hảo hữu có thể liên hệ với Admin qua những cách sau:

     
    Hotline : 0862 968 396

   Chúc các Hảo hữu có những giây phút trải nghiệm vui vẻ !